ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมา ณ โอกาสนี้
 
 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์