เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ปปช.

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ท่าเสาขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปในเขตตำบลท่าเสาตอบแบบสอบถาม ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี  2561  ของ ปปช. โดยสามารถเข้าลงทะเบียนโดยเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก ตั้งแต่วันนี้ถึง  30  พฤศจิกายน   2561 

หมายเหตุ  โดยเลขประจำตัว  13  หลัก  ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีข้อมูลไฟล์