ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ชื่อตำบลท่าเสา ได้มาโดยที่ว่าสมัยก่อนนั้น บ้านท่าเสามีสถานีรถไฟที่ชุมชน บริเวณน้ำตกไทรโยค-น้อย
ประกอบกับชุมชนบริเวณนั้น ที่มีอาชีพชัก-ลากไม้ เป็นประเภทเสาเรือนน้อย และได้ลากไม้เสาลงไปท่าน้ำ
เพื่อลำเลียงลงไปยังที่อื่น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านท่าเสา และด้วยความที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น
และมีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านอื่น จึงใช้หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อเป็น "ตำบลท่าเสา"

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบสูง ด้านทิศตะวันออก มีเทือกเขาเกือบตลอดแนว เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ฝังแม่น้ำ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๔๐.๙ องศา อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๙.๓ องศา
และ มีฝนตกชุก ในโซนท่าเสาตอนบน

การเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๑๐ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๑๙๓,๗๘๑ ไร่ ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน

ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพราะมีแม่น้ำแควน้อยและพุลำธารไหลผ่านพื้นที่
เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตร

มีการทำสวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ มีป่าไผ่
ซึ่งสามารถใช้ในการจักรสานเพื่อจำหน่าย
โดยเฉพาะการสานเข่งซึ่งบางหมู่บ้านทำกันเกือบ
ทุกครัวเรือน และนำไปจำหน่ายในต่างถิ่น
มีรายได้ดีพอสมควร

สถานที่บางแห่ง เป็นทุ่งหญ้า
เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ

สถานศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง
๑. โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ ๑
๒. โรงเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ ๒
๓. โรงเรียนบ้านพุองกะ หมู่ ๔
๔. โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง หมู่ ๕
๕. โรงเรียนบ้านพุเตย หมู่ ๘
๖. โรงเรียนบ้านหาดคิ้ว หมู่ ๙

- โรงเรียนประภม - มัธยม (ขยายโอกาส)
๑. โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา หมู่ ๗

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าเสา ๑ แห่ง
- ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านพุตะเคียน ๑ แห่ง

วัด

- วัด ๘ แห่ง - สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง
๑. วัดช่องแคบ หมู่ ๑ ๑. สำนักสงฆ์ศรีสรรเพชร หมู่ ๑
๒. วัดถ้ำพรหมโลก หมู่ ๑ ๒. สำนักสงฆ์อนันตฆาราม หมู่ ๔
๓. วัดถ้ำใหญ่ หมู่ ๒ ๓. สำนักสงฆ์วัดในไร่ หมู่ ๓
๔. วัดพุองกะ หมู่ ๔ ๔. สำนักสงฆ์วัดไผ่ล้อม หมู่ ๓
๕. วัดพุตะเคียน หมู่ ๔ ๕. สำนักสงฆ์บ้านวังเขมร หมู่ ๙
๖. วัดพุพง หมู่ ๕ - สถานปฏิบัติธรรมเกาะมหามงคล หมู่ ๑
๗. วัดพุทธวิมุติ หมู่ ๗
๘. วัดพุเตย หมู่ ๘

ส่วนราชการ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา หมู่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย หมู่ ๘

- กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ ๑๑ ( กรป.กลาง )
- ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยที่ ๒ ( ไทรโยค )
- หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.๑ หมู่ ๓
- ด่านตรวจคนเข้าเมือง หมู่ ๓

ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
ซึ่งอยู่ภายในวัดพุทธวิมุติ หมู่ ๗

สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเชลยศึก ( POWs )
และแรงงานชาวเอเชียที่ได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสและเสียชีวิต
ณ ช่องเขาขาด รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒
พิพิธภัณฑ์เปิดทำการเวลา 9.00 น. ปิดเวลา 16.00 น.

cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 333/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

เบอร์โทร : 034-540770