สำนักปลัด

พนักงานขับรถยนต์

นายนิวัติ เลิศกุศลจิตร


นายธนดล ดังตราชู


นายสิงหา มาลาชาติ