สำนักปลัด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสำรวย ปักกาเวสูง