คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

เลขานุการ

นายบุญเสริม นิ่มเนตร