สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

นายสหรัฐ รักษา


นายปณิธิ ทรัพย์มี


นายทองใบ ลำไย


นายเกรียงชาติ ตังคโนภาส


นางสาวชลาธร ทองอินทร์


นายธนพงษ์ แก้วหนองโพธิ์


นายการุณ ศรอารา


นายวิสุทธิ์ ยอดเรือน


นายนิวัฒน์ สุดวิเวก


นายจง บุญสว่าง


นายวิชาญ นุชนุ่ม


นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ


นายปรีชา ชมเปิ้น


นายทิวา ปัญญาอินทร์


นายศักดิ์ชาย ก้านเหลือง


นางทัศนีย์ พลราชม


นายสุวรรณ์ น้อยโสมนัส


นายอานนท์ ผอบทอง


นายสมศักดิ๋ เอี่ยมสุวรรณ


นายภานุ วงษ์หาญ


นายวิโรจน์ ทองอ่อน