สำนักปลัด

คนงานทั่วไป

บรรจบ ศีลธรรม


จิตรี บุญคำมา


นายสุชาติ เที่ยงตรง


อดิศักดิ์ นิ่มเนตร


นายพนา เสาร์เพ็ช


นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน


นายพิชิต ทองอ้ม