สำนักปลัด

คนงานทั่วไป

นางสาวธาริณี บุญมี


นายสุชาติ เที่ยงตรง


อดิศักดิ์ นิ่มเนตร


นางสาวปนิดา วันเพ็ญ


นายตรีรัตน์ มีผล


นายพนา เสาร์เพ็ช


นายพิชิต ทองอ้ม


นางสร้อยทอง ยอดเรือน