ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำเจ้าแม่กวนอิม บ้านพุม่วง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนุโรจน์ สามพ่วงบุญ บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว ๑0๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 - 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้ บ้านท่าเสา หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูชาติ สดใส บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 - 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวฤทัย เกิดด่อน บ้านพุพง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวาสนา จันทร์ละออ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 ? 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ ไปช่องแคบ บ้านหนองตาม่วง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 - 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผานกแก้ว บ้านพุพง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 เมษายน 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 333/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

เบอร์โทร : 034-540770